Miljö

Ågrenshuset ligger i Örnsköldsvik, Höga Kusten och vi jobbar aktivt för att minska vår miljöpåverkan.

Vi vill att våra barn också ska få uppleva vår vackra natur med både gröna skogar och rent vatten. Miljöarbetet består dels av större projekt men också det lilla i vardagen, från Kravmärkt kaffe till miljöbilar och certifieringar.

Miljöcertifieringar

Vi är Norrlands enda tryckeri som är miljöcertifierat enligt FSC ® och PEFC samt Svanenmärkt. Vi jobbar kontinuerligt med att minska vår belastning på natur och miljö genom att löpande anpassa teknik och arbetssätt.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Hårda krav ställs på miljö, funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

REPA

Ågrenshuset tar producentansvar för insamling och återvinning gällande förpackningar genom att vara anslutna till REPA-Registret AB.

FSC ®

är en förkortning av Forest Stewardship Council. FSC ® bildades på initiativ av miljörörelsen redan 1990 i syfte att möta konsumenternas oro för effekterna av skoningslösa och olagliga avverkningar i framför allt tropiska skogar. FSC ®- standarden utvecklades för en rad problem som var starkt knutna till tropikerna. Men idag bygger standarden på 10 principer, som gäller för allt skogsbruk.

PEFC

Under 1998 startade skogsägare från Finland, Tyskland, Frankrike, Norge, Österrike och
Sverige (tillsammans med representanter från delar av industrin) ett samarbete för att utveckla en gemensam skogsbrukscertifiering. Detta samarbete ledde fram till att Pan European Forest Certification Council (PEFCC) bildades 1999. Behovet fanns eftersom ett skogbruk i Europa har helt andra förutsättningar och bedrivs med andra metoder än i tropikerna. Syftet var att skapa ett internationellt trovärdigt ramverk samt att främja ett ömsesidigt erkännande mellan de nationella certifieringssystemen. Svenska PEFC är del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. Målet är att främja bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan Skogsproduktion, Miljövård och Sociala intressen.

FSC ® eller PEFC?

Egentligen är det bara två olika sätt att säga samma sak – Vår skog är viktig!

Spårbarhet – från träd till trycksak

En trycksak på ett papper som innehåller massa från FSC ® eller PEFC certifierade skogar får märkas med respektive organisations logotyp. Denna logotyp står då för att hela kedjan är kontrollerad, allt ifrån avverkning av skogen via massan från pappersbruket och till dess att trycksaken från ÅGRENSHUSET hamnar i din hand. Alla omfattas av en rutin som gör att hela kedjan kan spåras. Detta innebär att ÅGRENSHUSET är en del i denna kedja av kontroll från våra största och mest kända certifieringssystem för ett hållbart skogsbruk och båda dessa system, FSC ® och PEFC granskas av en extern, neutral tredjepart.

Så FSC ® eller PEFC certifierad trycksak?

Vilken av dessa certifieringar ni än väljer så främjar ni den lilla andel skogsbruk som certifierats för sitt ansvar, hitintills. Idag är endast 9 % av världens skogar certifierade. Allas mål borde rimligtvis vara att så stor andel skogsmark som möjligt brukas med uthålliga metoder, något som båda certifieringssystemen främjar. Mot bakgrund av detta finns all anledning att stödja FSC ® eller PEFC som båda har uthålligt brukande som ett övergripande mål. Detta för att vi i framtiden ska slippa förödande följder som faktiskt ett kortsiktigt skogsbruk innebär, så som skövling av våra regnskogar, en skövling som i sin tur leder till minskad biologisk mångfall, rubbade ekosystem osv. Att vara ett FSC ® och PEFC certifierat tryckeri är ÅGRENSHUSETS bidrag till att säkra våra skogars välmående.